top of page

Algemene Voorwaarden

Rijopleiding Antwerpen dankt u voor het vertrouwen.

Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Voorwaarden inschrijving rijopleiding

Rijopleiding Antwerpen neemt contact op om een planning vast te leggen of u kan rechtstreeks contact opnemen op het gsm nummer 0475 74 95 74

 

Alle opleidingen dienen bij het moment van inschrijving volledig betaald te worden.

Praktijkexamens worden slechts afgesproken na betaling van de examenbegeleiding.

De betaling kan online via www.rijopleiding-antwerpen.be of via overschrijving op het rekeningnummer BE35 3630 4906 2337

Is de betaling via overschrijving niet binnen de 3 werkdagen ontvangen worden de lessen geannuleerd en zal u een nieuwe afspraak moeten inplannen.

Bij elke opleiding wordt er steeds 35 Euro inschrijvingskosten aangerekend.

De prijzen vermeld op onze brochures, website en uitgehangen in onze kantoren blijven geldig tot 1  maand na de inschrijvingsdatum van de kandidaat bestuurder. Na deze termijn behoudt Rijopleiding-Antwerpen het recht om deze prijzen te wijzigen.

Prijzen van examenretributie worden jaarlijks door de overheid geïndexeerd, het prijsverschil kan achteraf aangerekend worden.

Bij niet betaling van de facturen van Rijopleiding-Antwerpen op vervaldag is Klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling aan Rijopleiding-Antwerpen van een vergoeding ten belope van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,-Euro, ten titel van schadevergoeding. Daarenboven zal de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling aan Rijopleiding Antwerpen van een nalatigheidsintrest ten belope van 1% per begonnen maand.

Rijopleiding -Antwerpen behoudt zich het recht voor verdere dienstverlening op te schorten in het geval de Klant de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet naleeft.

 

Verplichtingen leerling bestuurder

 

De kosten van het examencentrum wordt door de leerling zelf betaald in het examencentrum. (prijzen zie www.goca.be)

Als de leerling te laat of niet op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan hem toegerekend kunnen worden of indien de leerling niet de juiste geldige documenten kan voorleggen, dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen en retributie examencentra betalen. 

De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende boetes

Algemene voorwaarden: About

Voorwaarden annulatie van een rijles

Annuleren of wijzigen van gemaakte afspraken kan enkel per mail. (info@rijopleiding-antwerpen.be of thomas@rijopleiding-antwerpen.be)

Elke les / examenbegeleiding kan tot 3 werkdagen vooraf geannuleerd worden.

Na deze termijn wordt je het lesgeld doorgerekend.

Het betaalde bedrag voor de administratiekost kan nooit het onderwerp uitmaken van een terugbetaling.
Met een doktersbriefje of in geval van overmacht wordt slechts de helft van het lesgeld aangerekend.
Opgelet: Als je examen niet kan doorgaan wegens afwezigheid of ziekte zal je altijd een administratieve kost moeten betalen op het examencentrum.

Rijopleiding Antwerpen heeft ten alle tijde het recht om de lessen te verplaatsen.

Toepassing recht en bevoegde rechtbanken:

 

Alle overeenkomsten tussen de Klant en Rijopleiding Antwerpen en geschillen daaromtrent worden beheerst door het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen tussen partijen zijn de rechtbanken van het arrondisssement Antwerpen, afdeling Antwerpen uitsluitend bevoegd.

 

Klachten: 

Gelieve uw klachten steeds schriftelijk te melden via:

E-Mail: info@rijopleiding-antwerpen.be

Post: Rijopleiding Antwerpen, Kijkuitstraat 88, 2920 Kalmthout

 

Procedure bij ongevallen:

Er wordt steeds een ongevallenformulier ingevuld. Vraag uw kopij.

Enkel de lichamelijke schade wordt vergoed.

U dient al uw medische kosten eerst in te dienen bij uw zorgkas.

Het resterende bedrag, van de lichamelijke schade, wordt door de verzekering terugbetaald.

Algemene voorwaarden: Text
bottom of page