top of page

Vlaams gewest

Cat. B

info: Goca Vlaanderen - Vlaams gewest

Het rijbewijs B laat toe volgende voertuigen te besturen:

° Auto's met een maximale toegelaten masse van ten hoogste 3.550 kg en ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogte 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld;

° Een samenstel, bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 3.500 kg bedraagt.

Het rijbewijs B, sinds ten minste twee jaar afgegeven, laat toe om voertuigen van de catering A1 te besturen op voorwaarde dat de houder ten minste 4 uur praktijkonderricht via een erkende rijschool heeft gevolgd en dat de code 372 bij de cateregie B wordt vermeld.

Het rijbewijs B, laat toe driewielers van de categorie A te besturen op voorwaarden dat de houder minstens 21 jaar oud is en ten minste 4 uur praktijkonderricht via een erkende rijschool heeft gevolgd end at de code 373 bij de categorie B wordt vermeld.

Geslaagd voor het theorie-examen?

Dan kan u kiezen uit volgende rijopleidingen...

De minimumleeftijd voor het behalen van het rijbewijs B is 18 jaar!

 

° U mag niet rijden in het buitenland onder dekking van een voorlopig rijbewijs

° Het theorie-examen voor de categorie B is niet geldig voor het bekomen van een (voorlopig) rijbewijs van de categorie   AM, A1, A2 of A.

° Het voorlopig rijbewijs van de categorie B laat niet toe een voertuig van de categorie AM, A1, A2 of A te besturen

VOORLOPIG RIJBEWIJS

PRAKTIJKLESSEN

MINIMUM LEEFTIJD

STAGE

MINIMUMDUUR STAGE

MAXIMIMUMDUUR STAGE

18 MAANDEN

min 20 uur les bij erkende rijschool

18 jaar

zonder begeleider

5 maanden

18 maanden

36 MAANDEN

vrije begeleiding

17 jaar

met begeleider

5 maanden

36 maanden

De praktische rijopleiding

VOORLOPIG RIJBEWIJS 18 MAANDEN

* Min 20 uur rijopleiding

* Stage met voorlopig rijbewijs

* Vanaf 18 jaar - ZONDER begeleider

U volgt minimum 20 uur praktijklessen in een erkende rijschool vóór de stageperiode. (deze praktijklessen kan u eventueel aanvatten vooraleer geslaagd te zijn voor het theorie-examen en vanaf 17 jaar). De erkende rijschool geeft u een "bekwaamheidsattest" wanneer zij u bekwaam acht alleen te rijden.

Met de volgende formulieren kan u vanaf 18 jaar en na geslaagd te zijn voor het theorie-examen een voorlopig rijbewijs 18m. afhalen bij uw gemeentebestuur:

- "Aanvraag om een voorlopig rijbewijs 18m."

- "Bekwaamheidsattest"

De stageperiode of m.a.w. de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs bedraagt 18 maanden.

Ten vroegste na de minimumduur van uw stage kan u de proef op de openbare weg afleggen in het examencentrum ofwel met uw eigen voertuig (uw begeleidende persoon* vergezelt u) ofwel met het voertuig van de erkende rijschool (de instructeur vergezeld u).

VOORLOPIG RIJBEWIJS 36 MAANDEN

* Vrije begeleiding

* Stage met voorlopig rijbewijs

* Vanaf 17 jaar - MET begeleider

U bent niet verplicht praktijklessen te volgen. Indien gewenst, kan u bij de erkende rijschool of bij een zelfstandig gebrevetteerde instructeur een opleiding praktijkonderricht volgen.

Met de volgende formulieren kan u vanaf 17 jaar na het geslaagd te zijn voor het theorie-examen een voorlopig rijbewijs 36m. afhalen bij uw gemeentebestuur.

- "Aanvraag om een voorlopig rijbewijs 36m."

De stageperiode of m.a.w. de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs bedraagt 36 maanden.

Ten vroegste na de minimumduur van uw stage en vanaf 18 jaar kan u de proef op de openbare weg afleggen in het examencentrum ofwel met uw eigen voertuig (uw begeleider of een zelfstandig gebrevetteerde instructeur vergezeld u), ofwel met een lesvoertuig van een zelfstandig gebrevetteerde instructeur (de gebrevetteerde instructeur vergezelt u), ofwel met het voertuig van de erkende rijschool (de instructeur vergezelt u).

Sinds 1 maart 2024 moeten die begeleiders een vormingsmoment volgen.  Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs (M36 of M12) dat wordt afgeleverd op 1 maart 2024 of daarna. 

GOCA-RISK PERCEPTION TEST

Deze computertest legt u in principe af net voor de proef op de openbare weg, ten vroegste na de minimumduur van uw stage. Het resultaat op deze test wordt automatisch opgeteld bij het resultaat van de proef op de openbare weg. Beide onderdelen moeten worden afgelegd om te kunnen slagen voor het praktijkexamen met het oog op het behalen van het rijbewijs B

HERKANSEN

Indien u niet geslaagd bent voor het praktijkexamen, moet u zowel de proef op de openbare weg als de GOCA-Risk Perception Test opnieuw afleggen. Na tweemaal opeenvolgend niet slagen voor het praktijkexamen kan u uw praktijkexamen slecht afleggen na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht bij een erkende rijschool. Het attest van praktijkonderricht dient bij elk volgend praktijkexamen voorgelegd te worden.

*

De begeleidende persoon moet ingeschreven zijn in België en houder en dragen zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België.

Hij moet, sedert ten minste 8 jaar, houder en dragen zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van een voertuig waarmee het praktijkexamen wordt afgelegd (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleidende persoon bij het praktijkexamen optreden).

De begeleidende persoon mag niet vervallen zijn, of mag gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd.

GELDIGHEID 18M

Na het vervallen van de geldigheid (18maanden) van uw voorlopig rijbewijs 18m, kan u uw praktijkexamen afleggen en uw scholing  voorzetten met een erkende rijschool of onder dekking van een voorlopig rijbewijs 12m, in beide gevallen na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht.

GELDIGHEID 36M

Na het vervallen van de geldigheid (36 maanden) van uw voorlopig rijbewijs 36m, kan u uw praktijkexamen afleggen en uw scholing voorzetten met een erkende rijschool of onder dekking van een voorlopig rijbewijs 12m, in beide gevallen na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht.

Autorijden

tijdens de 

stagperiode

Voorlopig rijbewijs 18m, 36m, 12m en model 3

° Als houder van een GELDIG voorlopig rijbewijs 18m. of 36m. kan u tijdens de stageperiode EENMAAL van scholingsmethode veranderen en een voorlopig rijbewijs van het andere model aanvragen. In dit geval bent u onderworpen aan alle voorwaarden van de nieuwe gekozen scholingsmethode. De stageperiode die gevolgd werd onder dekking van het vorige voorlopig rijbewijs, wordt in aanmerking genomen.

° De praktijklessen zijn 3 jaar geldig.

° Op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen zelf is het u niet toegestaan het voertuig te besturen van 22 uur to 6 uur 's anderendaags.

° Het reglementaire L-teken moet achteraan en op een duidelijke zichtbare plaats op het voertuig zijn aangebracht.

° U mag geen commercieel goederenvervoer verrichten en geen aanhangwagens trekken.

° Na het vervallen van de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs 18m. of 36m. moet u 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs 18m. of 36m. te kunnen verkrijgen. U kan wel eenmalig een voorlopig rijbewijs 12m. verkrijgen na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht. De houder van een voorlopig rijbewijs 12m. mag enkel begeleid woden door de ene of de andere of door de beide begeleiders en/of door een zelfsstandig gebrevetteerde instructeur met uitsluiting van alle andere passagiers.

° Indien u de opheffing van de vermelding 'automaat' of 'code78' op uw rijbewijs wenst te bekomen, zal de scholing dienen de gebeuren via de erkende rijschool (minimum 2 uur) of onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3, hetwelk u onmiddellijk kan bekomen bij het gemeentebestuur op voorlegging van uw huidig rijbewijs B.

VOORLOPIG RIJBEWIJS 18 MAANDEN

- U mag alleen rijden

- U mag vergezeld zijn van ten hoogste 2 personen die beide moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

* ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België,

* sedert ten minste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig van de categorie B te besturen (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleidende persoon bij een scholing optreden),

* niet vervallen zijn of, gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen en voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd.

- U mag geen andere passagiers meenemen.

VOORLOPIG RIJBEWIJS 36 MAANDEN

- U dient steeds vergezeld te zijn van een begeleider die vermeld staat op uw voorlopig rijbewijs. Er mogen twee begeleiders worden voorzien.

- U mag enkel begeleid worden door de ene of de andere of door uw beide begeleiders en/of door een zelfstandig gebrevetteerde instructeur met uitsluiting van alle andere passagiers.

- De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen.

Voorwaarden begeleider:

- ingeschreven zijn in België en houder van drager zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België.

- sedert ten minste 8 jaar houder en dragen zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig van categorie B te besturen (de bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider bij de scholing optreden, behalve indien de kandidaat aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurd),

- Niet vervallen zijn of, gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht om een motorvoertuig te besturen en voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die hem eventueel door de rechter zijn opgelegd,

- behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van uw voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt, zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of die van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt.

° U kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorie-examen (3 jaar vanaf de datum waarop u voor het theorie-examen bent geslaagd.

° Hou er rekening mee dat de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs beperkt is (18 of 36 maanden). Het kan in geen geval worden verlengd.

STAGEVOERTUIG VOORLOPIG RIJBEWIJS 36M. EN 12M

Naast de gewone achteruitkijkspiegel moet zich binnen in het voertuig een tweede achteruitkijkspiegel bevinden die de begeleider in staat stelt voldoende zicht te hebben o het verkeer achter en links. De oorspronkelijk aangebrachte of bijgeplaatste spiegels, die zich achteraan op de zonneklep bevinden, maken dit niet mogelijk en kunnen daarom ook niet aanvaard worden. Als het gaat om een voertuig met een gesloten koetswerk, moet het voertuig voorzien zijn van rechter buitenspiegels.

bottom of page